Friday, February 22, 2019

انتشار تصاویر مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه توسط گتی ایمیج


انتشار تصاویر مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه توسط گتی ایمیجسایت تصویری گتی ایمیج تصاویری از مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در مجلس ملی فرانسه، کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران را منتشر کرد.

گتی ایمیج(مجلس ملی فرانسه) ۲اسفند – کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران
مریم رجوی در پاریس، فرانسه، روز پنجشنبه ۲۱فوریه ۲۰۱۹ کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک یک کنفرانس در تالار کولبرت، مجلس ملی فرانسه برگزار کرد و خواستار سیاست قاطع اتحادیه اروپا در مورد ایران شد.
مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران
مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران
مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران
مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران
میشل دو ووکولور - مریم رجوی - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران
میشل دو ووکولور - مریم رجوی - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران


مجلس ملی فرانسه - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران
مریم رجوی، میشل دو ووکولور، رئیس کمیته پارلمانی برای ایران آزاد در پاریس، فرانسه
در مجلس ملی فرانسه – روز پنجشنبه ۲۱فوریه ۲۰۱۹، کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک یک کنفرانس در تالار کولبرت مجلس ملی فرانسه برگزار کرد و خواستار سیاست قاطع اتحادیه اروپا درباره ایران شد

میشل دو ووکولور - مریم رجوی - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران
میشل دو ووکولور - مریم رجوی - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران
میشل دو ووکولور - مریم رجوی - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران
میشل دو ووکولور - مریم رجوی - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران


مجلس ملی فرانسه – کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران
مریم رجوی، اینگرید بتانکور [نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کلمبیا در سال ۲۰۰۲ در پاریس، فرانسه،
روز پنجشنبه ۲۱فوریه ۲۰۱۹ کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک یک کنفرانس در تالار کولبرت، مجلس ملی فرانسه برگزار کرد و خواستار سیاست قاطع اتحادیه اروپا در مورد ایران شد.

مریم رجوی - اینگرید بتانکور - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران
مریم رجوی - اینگرید بتانکور - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران


پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  

مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment