Wednesday, March 13, 2019

با شعر های بهاری همراه با شاعران بلند آوازه میهن مان به پیشوار بهار بشتابیم«کهکشان اشعار بهاری شماره 1»با شعر های بهاری همراه با  شاعران بلند آوازه میهن مان به پیشوار بهار بشتابیم«کهکشان اشعار بهاری شماره 1»

حافظ
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
 وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

مکن زغصه شکایت که در طریق طلب

 به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید

ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز

 که گرد عارض بستان بنفشه دمید

بهار می گذرد دادگسترا دریاب

 که رفت موسم حافظ هنوز می نچشید

فرخی سیستانی درمورد عید نوروز 
چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزار
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار
خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس
بید را چون پر طوطی برگ روید بی شمار
دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد
حبذا باد شمال و خرما بوی بهار
بادگویی مشک سوده دارد اندر آستین
باغ گویی لعبتان جلوه دارد در کنار
ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله
نسترن لولوی لالا دارد اندر گوشوار
تا بر آمد جامهای سرخ مل بر شاخ گل
پنجه های دست مردم سر برون کرد از جنار
راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند
باغهای پر نگار از داغگاه شهریار
بوسه زد باد بهاری به لب سبزه به ناز
گفت در گوش شقایق، گل نسرین صد راز
بلبل از شاخه گل داد به عشاق پیام

که درآیید به میخانه عشاق نواز


ع .ز «قباد »رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  
مطالب ما را در وبلاک انجمن نجات ایران  ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment