Wednesday, March 13, 2019

با شعر های بهاری همراه با شاعران بلند آوازه میهن مان به پیشوار بهار بشتابیم«کهکشان اشعار بهاری شماره 2»با شعر های بهاری همراه با  شاعران بلند آوازه میهن مان به پیشوار بهار بشتابیم«کهکشان اشعار بهاری شماره 2»

بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار
  خوش بود دامن صحراو تماشای بهار
آدمی زاد اگردر طلب آید چه عجب
 سرو در باغ پدید آمده و بید و چنار
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود   

 هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوارحافظ شیرازی:

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی
خوشا بهارا … (ملک الشعرای بهار)
خوشا بهارا خوشا میا خوشا چمنا
خوشا چمیدن بر ارغوان و یاسمنا
خوشا سرود نو آیین و ساقی سرمست
که ماه موی میانست و سر و سیم تنا
خوشا توانگری و عاشقی به وقت بهار
خوشا جوانی با این دوگشته مقترنا
خوشا مقارن این هر سه خاطری فارغ
زکید حاسد بدخواه و خصم راه زنا
خوشا شراب کهن در سبوی گردآلود
که رشح باران بسترده گردش از بدنا
خوشا مسابقه اسب های ترکمنی
کجا چریده به صحرای خاص ترکمنا
درازگردن و خوابیده دم و پهن سرین
فراخ سینه و بالابلند و نرم تنا
بزرگ سم و کشیده پی و مبارک ساق
بلندجبهه و محجوب چشم و خوش دهنا
به فصلی ایدون کز خاربن برآید گل
نواخت باید برگل سرود خارکنا
ع .ز «قباد »رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  
مطالب ما را در وبلاک انجمن نجات ایران  ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment