Monday, December 30, 2019

مهمترین وظایف، در چهلم شهیدان قیام آبان ، گفتگو با حنیف باقرزاده و صابرکوهی
مهمترین وظایف، در چهلم شهیدان قیام آبان ، گفتگو با حنیف باقرزاده و صابرکوهیچهلم شهیدان قیام آبان را درپیش داریم، با درود فراوان، به روان بیش از، ۱۵۰۰ شهید سرفرازکه درمسیر رهایی میهن جانشان را فدا کردند.
۴۰روزی که بعد از قیام گذشت، را مورد بررسی قرار می‌دهیم و اینکه مردم و جوانان شورشی، در چه نقطه‌ای قرار دارند؟ رژیم و نیروهای سرکوبگر، در چه وضعیتی هستند؟ و همینطور مقاومت ایران، چه گامهایی را در این مدت برداشته است ؟ همچنین جامعه جهانی چه واکنش‌هایی در برابر قیام مردم ایران از خود نشان داده است؟ درهمین رابطه آقایان حنیف باقرزاده و صابرکوهی طی گفتگویی باتلویزیون ایران آزاد به سئوالات پاسخ میدهند.
صابر:‌ رژیم بعد از سرکوب خونین قیام نه تنها نتوانست جامعه را ساکت کند بلکه بیشتر فضای انفجاری مردم را شدیدتر کرد. علی القاعده بعد از آن کشتار و جنایت باید جامعه به محاق میرفت و سکوت میکرد اما کاملا اوضاع عکس شد. و بسیاری از جوانان در فضای مجازی تأکید میکنند که تنها راه مقابله با این رژیم قیام سراسری و آتش در برابر آتش هست. الان جوانان شورشی مستمراً دنبال آموزش برای مقابله با این رژیم هستند و هر راه حل دیگری غیر از سرنگونی را بی‌فایده می‌بینند. در همین ایام که رژیم در آماده باش است، کانونهای شورشی در آتش زدن پایگاههای بسیج و حوزه های علمیه قدمهای جدی تری برداشتند که هر شب از ماهوره سیمای آزادی آن فعالیتها را میشود دید.

بخشپرسش: مبرمترین وظایف همگان در این شرایط حساس چیست؟

کلیپ کنفرانس

مهمترین وظایف، در چهلم شهیدان قیام آبان ، گفتگو با حنیف باقرزاده و صابرکوهی

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment