Sunday, December 22, 2019

قیام ایران و درخشش نسل جوان ، یک گام کیفی به سوی سرنگونی، پرویز کریمیان+کلیپ


قیام ایران و درخشش نسل جوان ، یک گام کیفی به سوی سرنگونی، پرویز کریمیانقیام ایران و درخشش نسل جوان و کانونهای شورشی . در اعتراضات گرانی بنزین، که سراسر میهن تحت حاکمیت ولایت فقیه را در برگرفت، لرزه براندام نظام آخوندی انداخت و سرنگونی را در پیش رو دید. علیرغم آماده باش ها و توجیهات امنیتی که انجام داده بود نتوانست پیش بینی چنین قیامی راکند.سئوالی که مطرح است اینکه: جوانان وکانون ها ی شورشی چگونه ارزیابی میشوند؟ چه چیزی باعث تشدید تضاد های درونی رژیم بعد از قیام شده است ؟.چرا خامنه‌ای بجای وحدت درنظامش باند روحانی را زیر ضرب گرفته و.. درهمین رابطه آقای پرویز کریمیان در گفتگویی با تلویزیون  ایران آزاد به این سئوالات پاسخ میدهد
پرویز کریمیان: یک پدیده جدیدی در جامعه ایران ظهور پیدا کرده که جوانان شورشی و کانونهای شورشی هستند، همان که در قیام آبان‌ماه بر خلاف تصور خیلی ها و با غافلگیر کردن آنها یک قیامی را به منصه ظهور رساندند که هیچ کس تصور نمیکرد
اگر بخواهیم بررسی کنیم باید ارزیابی خوبی از جامعه ایران داشته باشیم، این ارزیابی میتواند حول موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی باشد و بررسی اینکه رژيم با معضلات جامعه بازتاب این معضلات در درون رژ‌يم و همچنین موقعیت و وضعیت مجاهدین که تنها هماورد یا اصلی ترین هماورد رژيم در عرصه سیاسی در تمامیت ایران هستند. کانونهای شورشی همان پدیده جدیدی هستند که تاثیر مستقیمی در این ارزیابی دارد. کانونهای شورشی از وقتی در ایران شناخته شدند که مجاهدین کانونهای شورشی را در استراتژی صحنه سیاسی ایران تشخیص دادند و آن را جاری کردند، ما با پدیده نو روبرو شدیم، همیشه باید استراتژی با واقعیت جامعه بخواند و آن چیزی نیست که ما تصمیم بگیریم اینکار را بکنیم.
واقعیتهای جامعه به ما میگویند که چکار باید کرد مهم کشف آن است، ما در فاز سیاسی بعد از سقوط شاه اگر درست عمل نمیکردیم مثل خیلی ها که تضاد اصلی را لیبرال‌ها میدانستند، در آن خط میرفتیم نمی‌توانسیتم مسیر درستی را برویم. هنر رهبری مجاهدین این بود که تضاد اصلی که ارتجاع هست را روی آن انگشت گذاشتند و همین مسیر هم طی شد. الان در این دوران که ما با ر‌ژيم می‌جنگیم، استراتژی باید با واقعیت جامعه بخواند والا به شکست منجر میشود. از چند سال قبل که استراتژی کانونهای شورشی استارتش زده شد با شرایط جامعه منطبق بود، والا پا نمیگرفت
همین باعث شد در این دور از قیام این کانونهای شورشی و جوانان شورشی بودند که توانستند چنین قیام بزرگی که فی الواقع همه را به شگفتی واداشته، خیلی ها را غافلگیر کرده و فکر هم نمیکردند حتی رژیم هم فکر نمیکرد. این هم ناشی از این بود که کانونهای شورشی در این سالیان کار کردند و به رژيم ضربه زدند و نمادهای رژيم را روزانه در سراسر ایران به آتش کشیدند، در معضلات و مسائل اجتماعی شرکت داشتند، درهمدردی با مردم لحظه‌ای کوتاهی نکردند، اینها آثاری از خودش بجا گذاشت که وقتی شرایط‌ش فراهم شد دیدیم چگونه و بی محابا و با شجاعت و رادیکالیزم حداکثر بر جان سرتا پای رژيم افتادند و زلزله‌ای بپا کردند که رژیم فکرش را هم نمیکرد. گفته بودند نفهمیدیم از کجا خوردیم، که رهبر مقاومت جواب دادند همانجای که فکرش را نمی‌کردید.
این همان چیزی بود که رژيم تشخیص نداد و نمی‌توانست تشخیص بدهد چنین پدیده‌ای در صحنه ایران جاری شده و تمامیت رژيم را زیر ضرب میبرد. قیام آبان ماه با تمام قوای خودش ادامه دارد، ممکن است شما شورشی در یک نقطه را نبینید، ولی این یک روحی و فرهنگی و منش و روشی است که الان در قلب و ضمیر هر جوانی و مردم که ضد رژيم هستند و میفهمند رژيم عامل بدبختی ها و نا بسامانی‌ها و فقر و فساد و همه معضلات اجتماعی است باید به جان این افتاد.

پرسش: علت اینکه باند خامنه‌ای ادعا کرده که ۸۵٪ کشته شدگان، توسط خودشان صورت گرفته چیست؟

کلیپ کنفرانسقیام ایران و درخشش نسل جوان ، یک گام کیفی به سوی سرنگونی، پرویز کریمیان


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment