Tuesday, December 24, 2019

گرامیداشت چهلم شهیدان قیام، مشعل های فروزان د رافق تاریک وظلمانی ایران
گرامیداشت چهلم شهیدان قیام، مشعل های فروزان د رافق تاریک وظلمانی ایران


با گرامیداشت میلاد پیامبر بزرگ رحمت و رهایی پیامبر انقلاب و عدالت و نخستین قیام‌کننده علیه ظالمان، ستمگران و آخوندهای ریاکار ، عیسی مسیح علیه‌السلام که نجات دهنده انسانها بود ما بیاد  چهلم شهیدان قیام  آبانماه  ایران گرد آمده ایم.  بیاد قهرمانانی که چهل روز قبل در سرزمین اشغال شده توسط آخوندهای ضد بشر بپا خاستند ، آنان اختران شب کوبی بودند که د رظلمات اختناق رژیم فاشیستی وضد بشری آخوندی همچون مشعل های فروزان د رافق تاریک وظلمانی ایران درخشیدند تا بذر افشان آزادی ورهایی ایران در زنجیر شوند این قهرمانان همچون آرش وبابک خرمدین ومصدق بزرگ وسردار جنگل وستارخان وحنیف کبیر بن بست دوران را شکستند وبر اهریمنان تیره بخت وعمامه دار خروشیدند .آنان کهکشانی از شهیدان خلق هستند که راه شهیدان 30 خرداد و5 مهر ، تابستان 67 و10 شهریور و19 فروردین و6 مرداد  اشرف را تداوم بخشیدند وبا فدای جانشان بر جبرهای زمانه شورش کردند وبا فدا وشجاعت وبیباکی پرچم شرف وآزادی ورهایی را در جای جای میهن در زنجیر برافراشتند شهیدان قیام آبان 98 به اختناق وسرکوب حکومت جهل وجنایت آخوندی تهاجم کردند وفریاد زدند که مرگ بر ضد ولایت فقیه ومرگ بر دیکتاتور وزنده باد آزادی به آخوندها نه گفتند وبه مسعود ومریم ومجاهدان آشرف آری بله این قهرمانان همراه وهمگام با کانونهای شورشی ، شهرهای شورشی ، پایه های  یکانهای ارتش آزادیبخش در داخل میهن را بنا نهادند آنان از همه چیز خود گذشتند تا برای خلق اسیر ودرزنجیر ایران همه چیز را به ارمغان آورند این قهرمانان همراه با کانونهای شورشی بر ظلمات رژیم ضد بشری آخوندی شوریدند تا اثبات کنند که تاریکی وظلمت اصالت ندارد آنان همراه با مجاهدان اشرف 3 وکانونهای شورشی عهد بستند که از  دل تاریکی  وسیاهی اهریمنان  ، خورشید آزادی وپیروزی را  با نبرد وشورش بارور سازند  تا روشنایی بخش فردا ها باشند ما با این قهرمانان تجدید  عهد میکنیم  که همچون صبا  تا به آخر راهشان را ادامه دهیم وهمراه با کانونهای شورشی وشهرهای شورشی بر اهریمنان عمامه دار وپاسداران جهل وجنایت  شورش کنیم  تا ایران را آزاد وآباد نماییم  و روشنایی وامید وشور ونشاط  وسرافرازی وسربلندی وشکوفایی را برای مردممان به ارمغان بیاوریم  الیس صبح بقریب –آیا صبح پیروزی وفجر وامید وشکوفایی نزدیک نیست.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment