Sunday, April 8, 2018

سلامی به زیبایی کهکشانها با بذرهای محبت بهار ی ، و پرتوی از امید وآرزوهای سپید با گل واژه های یکدلی ویکرنگی و با عطر شکوفه های بهارنارنج تقدیم شما باد


سلامی به زیبایی  کهکشانها با بذرهای محبت  بهار ی ، و پرتوی از امید وآرزوهای سپید با گل  واژه های یکدلی ویکرنگی   و با عطر  شکوفه های  بهارنارنج تقدیم شما باد


تندر عشق با خورشید نگاه وبلورهای آبی در موج آبشارها، وپرتوی از نورماه در آسمان بیکرانه قلبت نوید آینده ای زیبا وپرشکوه میدهد، دربوستان خاطره ها وقله های آرزوها شگفتی های آفرینش را ترسیم میکند. زندان غم را  باید ، با خنده ونشاط وسرور بگشاییم و به ارزشها ی آفرینش بیندیشیم  وهمیشه  با عشق وامید  آینده را ترسیم کنیم تا  از  شعله های  احساسمان  باغهای  زیبایی با گلهای محبت وصفا ویکرنگی متولد شود. زیرا ما  در فراموشخانه خیال هم جاودانه ایم ، چون قصه ساز   دریادلان بی باکیم.  
دوش قاصد سر حق بر من گشود
 گفت در خود بین که حق در قلب توست
 قلبها چون مخزن عشق ووفاست
قلب آیینه ، عشق است حق دراوست
 روز وشب تان  همیشه پر نشاط ،روز گارتان همیشه زیبا وبا طراوت ووقلبتان همیشه بسان  آتشفشان گرم وچون خورشید نورانی باد !!!


ع . ز : رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران 


ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment